361027, no. 139, dongfu longjing community, haicang district, xiamen city, China

info@jinxi.com
PHONE:+86 5925281647